Ambassade van België in Burundi
Home Consulaire diensten Belgisch pensioen in het buitenland

Belgisch pensioen in het buitenland

Als u in het buitenland verblijft, de pensioengerechtigde leeftijd nadert en meent recht te hebben op een Belgisch pensioen, stelt u zich wellicht de vraag waar u dit dient aan te vragen.

1. Aanvraag van uw Belgisch pensioen vanuit het buitenland

De regels verschillen volgens het land waar u verblijft.

1.1. Verblijf in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EEE) of Zwitserland

Wanneer u verblijft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland moet u uw pensioenaanvraag indienen bij het lokaal bevoegde organisme voor sociale zekerheid. Ook de Europese site 'Your Europe' is een goede bron van informatie.

1.2. Geen overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en het land waar u verblijft

Wanneer u verblijft in een land dat met België geen overeenkomst heeft inzake sociale zekerheid, moet u persoonlijk en met een aangetekend schrijven de aanvraag indienen bij een van de volgende bevoegde instanties in België:

Voor werknemers: 
Rijksdienst voor pensioenen 
Bureau voor internationale overeenkomsten 
Zuidertoren 
1060 Brussel 
info@rvponp.fgov.be
Tel.: +32 2 529.30.02 
Groene lijn (in België): 0800 502 46 

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) vervult twee functies in de sector van de pensioenen, nl. het toekennen van een pensioen aan de werknemers en de uitbetaling van de pensioenen aan op rust gestelde werknemers en zelfstandigen. Op de website van de RVP vindt u trouwens heel wat nuttige informatie, bijvoorbeeld in de rubriek Veel gestelde vragen en werken en/of verblijven in het buitenland.

Voor zelfstandigen: 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
Jan Jacobsplein 
1000 Brussel 
info@rsvz-inastie.fgov.be
Tel.: +32 2 546.42.11 
Fax: +32 2 511.21.53

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) onderzoekt het recht op pensioen voor de voormalige zelfstandigen en de Rijksdienst voor Pensioenen verzekert de uitbetaling ervan.

Voor een gemengde carrière (werknemer én zelfstandige): 
U moet uw aanvraag indienen bij een van de bovenvermelde twee diensten, naar keuze (de aanvraag ingediend bij de ene dienst geldt automatisch ook voor de andere dienst).

Opgelet: bij overlijden zijn de erfgenamen verplicht om dit te melden aan de bevoegde instelling, met een afschrift van de overlijdensakte van de pensioengerechtigde. Er ontstaat geen automatische omzetting op een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot: deze moet zelf een aanvraag indienen, op dezelfde manier als hierboven beschreven.

1.3. Wel overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en het land waar u verblijft

Wanneer België wel een overeenkomst inzake sociale zekerheid - betreffende de pensioenen - heeft afgesloten met het land waar u als pensioenaanvrager verblijft, moet u uw pensioen ter plaatse aanvragen bij het lokaal bevoegde organisme voor sociale zekerheid.

1.4. Overheidssector en oorlogsrentes (oud-strijders en oorlogsinvaliden)

De aanvragen worden rechtstreeks ingediend bij: 
Administratie der Pensioenen 
Victor Hortaplein 40, bus 30 
1060 Brussel   
info@pdos.fgov.be
Tel.: +32 2 558.60.00 
Fax: +32 2 558.60.10

1.5. Fonds voor de beroepsziekten (voormalige mijnwerkers)

Dit is een bijzondere categorie van pensioengerechtigden waarvoor afzonderlijke regels gelden. U vindt informatie hierover op de site www.fmp.fgov.be.

1.6. Pensioen van Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)

Gelieve rechtstreeks contact te willen opnemen met:

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
Jozef II-straat 47 
1000 Brussel 
Telefoon: +32.2.239 12 11 
E-mail: info@dosz.fgov.be

2. Uitbetaling van uw Belgisch pensioen in het buitenland

Bevoegde overheid: de pensioenen in het buitenland worden uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren in 1060 Brussel.

Uitzondering: de overheidssector, waarvan de pensioenen worden uitbetaald door de FOD Financiën, Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU), Kunstlaan 30 in 1040 Brussel (zie Administratie van de Thesaurie). 
cdvupensioenen.thesaurie@minfin.fed.be
Tel.: +32 2 573.57.12 
Fax: +32 2 233.75.04

Alle Belgische pensioenen zijn overal ter wereld uitbetaalbaar aan Belgen of EU-onderdanen. Hetzelfde geldt voor onderdanen van landen waarmee België een overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft ondertekend. Mijnwerkerspensioenen zijn overal uitbetaalbaar (mits zekere beperkingen).

3. Problemen en klachten

Bij problemen met uitbetaling van uw pensioen (voorbeeld: vertraging, verlies, diefstal van cheques, etc.) kunt u zich als gerechtigde wenden tot:

  • de instelling in België die uw pensioen uitbetaalt
  • indien u woont in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft afgesloten, kunt u uw klacht indienen bij het lokaal bevoegde organisme voor sociale zekerheid.

Voor klachten betreffende de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten, de vaststelling van uw pensioenrechten of het bedrag en de uitbetaling van uw Belgisch pensioen kunt u terecht bij: 

Ombudsdienst Pensioenen 
WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 5 
1000 Brussel 
klacht@ombudsmanpensioenen.be
Tel.: +32.2.274.29.80 (tussen 9 en 17 uur Belgische tijd) 
Fax: +32.2.274.19.99