Ontwikkelingssamenwerking

 1. Laatst bijgewerkt op

België streeft naar het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in 2030 en staat voor een solidaire aanpak gebaseerd op de mensenrechten. Door de principes van de verklaring van Parijs en Durban te volgen, sluit ons land aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap. Lees meer over de Belgische ontwikkelingssamenwerking op dg-d.be.


Burundi en België als partnerlanden

In 2018 was Burundi voor België het derde belangrijkste partnerland inzake gouvernementele samenwerking, met een bedrag van 32,75 miljoen euro aan officiële ontwikkelingshulp (ODA). Daarmee was België volgens de OESO-gegevens de op een na grootste bilaterale donor aan Burundi voor de periode 2017-2018. 

De samenwerking tussen België en Burundi steunt op zes pijlers, die de basis vormen voor de uitvoering van de ontwikkelingsprogramma’s.


De zes pijlers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Burundi

1. Bilaterale gouvernementele samenwerking

De activiteiten van de Belgische gouvernementele samenwerking in Burundi zijn opgenomen in het indicatief samenwerkingsprogramma (ISP) dat in 2009 tussen beide landen werd overeengekomen. Dit programma bedroeg oorspronkelijk 150 miljoen euro voor de periode 2010-2013, met een stimuleringstranche van 50 miljoen euro.

Om de lopende activiteiten in het kader van het ISP te consolideren, heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking in 2018 besloten om 16,1 miljoen euro beschikbaar te stellen. In 2019 stemde de minister ook in met een verdere verlenging van alle lopende interventies tot juni 2022, alsook met een verhoging van de begroting met 25 miljoen euro uit niet-uitbetaalde ISP-middelen. Deze maatregelen, die reeds bijzonder van aard zijn en door de regering werden besloten tijdens een periode van lopende zaken, getuigen van het belang dat België hecht aan de duurzaamheid van zijn programma voor ontwikkelingssamenwerking in Burundi en van zijn overtuiging om zijn engagement ten aanzien van Burundi voort te zetten.

De Belgische bilaterale gouvernementele samenwerkingsprogramma’s worden uitgevoerd door Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap en situeren zich in de volgende sectoren:

 • Landbouw: Programma voor institutionele en operationele steun aan de landbouwsector: verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector (PAIOSA 3, Programme d’appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole: amélioration de la compétitivité du secteur agricole) – Ingevolge het medio 2019 genomen besluit wordt het budget van 22 miljoen euro met 7 miljoen euro verhoogd. Gepland einde van het programma: 30/06/2022. Er werd een verdere verlenging met 4,5 miljoen euro tot 30 juni 2024 overeengekomen.
 • Gezondheidszorg: Ondersteuning van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (SNIS) – PAISS 4 (Appui au Système National d’Information Sanitaire) – 8 miljoen euro + 3 miljoen euro. Gepland einde van het programma: 30/06/2022. Er werd een verdere verlenging met 1,5 miljoen euro tot 30 juni 2024 overeengekomen. Programma voor institutionele steun aan de gezondheidssector – PAISS 5 (Programma d’Appui Institutionnel au Secteur de la Santé) – steun voor infrastructuur, materiaal en onderhoud – 9 miljoen euro + 8 miljoen euro. Gepland einde van het programma: 30/06/2022. Een verdere verlenging met 3,6 miljoen euro tot 30 juni 2024 werd overeengekomen.
 • Onderwijs: Steun voor de consolidatie van de beroepsopleidingen en de technische opleidingen – ACFPT (Appui à la Consolidation de la Formation Professionnelle et Technique) – Ingevolge het medio 2019 genomen besluit wordt het oorspronkelijke budget van 6 miljoen euro met 5 miljoen euro verhoogd. Gepland einde van het programma: 30/06/2022. Een verdere verlenging met 4,1 miljoen euro tot 30 juni 2024 werd overeengekomen.
 • Project ter ondersteuning van Burundese organisaties door capaciteitsopbouw van de Burundese bevolking – PAORC (Projet d’Appui aux Organisations burundaises par le Renforcement des Compétences des ressources humaines) – Voortzetting van het IEF-project – Initiële lerarenopleidingen (formations initiales des enseignants) – 8 miljoen euro. Gepland einde van het programma : 27/02/2021. Een verdere verlenging met 1 miljoen euro tot 30 juni 2024 werd overeengekomen.

Lees meer

2. Niet-gouvernementele samenwerking

De laatste jaren zijn de uitgaven voor niet-gouvernementele samenwerking in Burundi opnieuw gestegen (10,16 miljoen euro in 2018). In 2017 zijn 20 Belgische organisaties en drie institutionele actoren gestart met een nieuw vijfjarenprogramma in Burundi. Dit komt neer op een geraamde subsidie van 45.406.000 euro voor de periode 2017-2021. Deze programma’s worden in een gemeenschappelijk strategisch kader geïntegreerd om gemeenschappelijke benaderingen en synergiën te bevorderen. Niet-gouvernementele samenwerkingsactoren zijn actief in zes sectoren:

 • Gezondheidszorg (13,67 miljoen euro)
 • Versterking van het maatschappelijk middenveld/bestuur (11,15 miljoen euro)
 • Landbouw (7,29 miljoen euro)
 • Onderwijs, onderzoek en innovatie (5,7 miljoen euro)
 • Sociale diensten (4,16 miljoen euro in subsidies voor de periode 2017-2021)
 • WASH (1,5 miljoen euro in subsidies voor de periode 2017-2021)

Lees meer

Het AfricaMuseum en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) starten in 2019 met een vijfjarenprogramma rond thema’s als biodiversiteit, erfgoed, natuurlijke risico’s en natuurlijke rijkdommen. De geplande subsidies voor Burundi bedragen ongeveer 1,9 miljoen euro.

Voor het volgende vijfjarig kader voor niet-gouvernementele samenwerking (2022-2026) zijn 25 voorstellen voor activiteiten in Burundi ingediend door 23 Belgische niet-gouvernementele actoren. Deze voorstellen worden momenteel gecontroleerd.

3. Humanitaire hulp

De voorbije jaren is België Burundi blijven begeleiden bij de humanitaire uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. In 2020 bedroeg de humanitaire financiering voor activiteiten in Burundi 5 miljoen euro Internationale organisaties zoals OCHA, UNHCR en CICR ontvangen ook bijdragen en financiering op basis van “core funding” die kunnen gebruikt worden bij hun activiteiten in Burundi. Bovendien draagt België aan de flexibele fondsen van het PAM, het IFRC, de FAO en OCHA.

4. Europese en multilaterale samenwerking

Als gevolg van het ‘full core”-beleid van het Belgische Directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp zijn er geen directe bijdragen meer. België is een belangrijke donor van het VN-ontwikkelingssysteem en staat op de 17e plaats in de wereld voor zijn basisfinanciering.

Als lidstaat van de Europese Unie levert België ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking van de EU in Burundi, zowel wat de financiering als de inhoud betreft.

Hetzelfde geldt voor de internationale en regionale ontwikkelingsbanken zoals de Wereldbank (IDA), het Internationaal Monetair Fond en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, waarin België een belangrijke rol speelt als aandeelhouder of donor en invloed uitoefent op de besluitvorming via zijn vertegenwoordigers binnen deze organisaties.

5. BIO – de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden heeft tot doel om een sterke privésector tot stand te brengen in ontwikkelingslanden, om duurzame groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Meer informatie over BIO en zijn projecten in Burundi

Meer informatie over hoe men een investering kan aanvragen

6. Subsidies voor vredesopbouw

De Belgische financiering van vredesopbouw ondersteunt het Belgische buitenlands beleid, dat zelf deel uitmaakt van internationaal overeengekomen kaders. Hieronder wordt verstaan de “Globale strategie voor het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie”, de “Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” en de agenda “vredesopbouw en duurzaamheid” van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Met dit soort financiering wil België bijdragen tot de opbouw van duurzame vredessituaties. Dit kan onder andere door de oorzaken van instabiliteit aan te pakken, door bij te dragen aan preventie, bemiddeling en het oplossen van geschillen of door de gevolgen van conflicten aan te pakken, of via het steunen van inspanningen om mogelijke terugval in crisissituaties te voorkomen. België geeft ook de voorkeur aan cofinanciering met andere donors.

Meer informatie over de Belgische financieringsmethodes in het kader van vredesopbouw

 

Andere wijzen van samenwerking

1. Beurzen

Bent u afkomstig uit een land uit het Zuiden, hebt u een masterdiploma, heeft u professionele ervaring en wilt u zich specialiseren door in België te studeren? Ieder jaar roept ARES op tot het indienen van aanvragen voor studiebeurzen.

VLIR-UOS biedt ook jaarlijkse beurzen aan voor kandidaten uit 31 landen, waaronder Burundi. 

2. Financiering van plaatselijke organisaties

Het programma voor microprojecten voor plaatselijke organisaties is stopgezet. De ambassade beschikt niet langer over een financieringsinstrument of een begrotingslijn om plaatselijke organisaties te financieren. De plaatselijke organisaties worden echter aangemoedigd partnerschappen aan te gaan met Belgische NGO’s of met internationale NGO’s in het algemeen, waarvoor vaak oproepen tot het indienen van projecten over verschillende thema’s worden gedaan. Dergelijke partnerschappen kunnen ook een goede gelegenheid zijn voor de meerjarenprogramma’s van deze NGO’s.

3. Business Partnership Facility (BPF)

Het BPF ondersteunt ondernemersinitiatieven met een belangrijk sociaal aspect. Op initiatief en met de financiering de DGD, het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, wil het BPF de betrokkenheid van de privésector bij de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen stimuleren.

Het beheer van het BPF wordt waargenomen door de Koning Boudewijnstichting.

Meer informatie over de selectieprocedure

Meer informatie over de projecten in Burundi

4. Prijs voor digitale ontwikkeling

De D4D-prijs (Digital for Development) is een tweejaarlijks initiatief van het AfricaMuseum met de steun van het Directoraat-Generaal van Ontwikkelingssamenwerking (DGD). Het beloont initiatieven die het digitale of digitalisatie gebruiken om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

De prijs heeft geen enkele thematische restrictie. Ieder project of idee die met digitalisatie of het digitale te maken heeft, komt in aanmerking.

Zoals bij de voorgaande samenwerkingsverbanden, wordt ook hier de volgende oproep tot het indienen van de kandidatuur op de website gepubliceerd.

Meer informatie over de laureaten van de vorige jaren of voor meer details over de prijs


Databank van de Belgische officiële ontwikkelingshulp aan Burundi (ODA).

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wilt op een transparante wijze communiceren over haar activiteiten. Indien u meer wilt weten over de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Burundi, kunt u Burundi selecteren op de website Open Aid. U vindt er meer informatie over de verschillende projecten en programma’s.

Op de website onder de rubriek “ODA-databank”, kunt u, indien u Burundi selecteert, informatieve tabellen genereren over de ODA van België in Burundi.

U vindt bovendien meer informatie over de projecten van Enabel in Burundi op de website Enabel.


Ontwikkelingssamenwerking

Landbouw

Bedrag: Ongeveer 32.000.000 EUR voor de periode 2017 – 2021

België financiert meerdere ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van landbouw. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de bevordering van duurzame en inclusieve voedselsystemen, met speciale nadruk op vrouwen, jongeren en boeren, agro-ecologie en bodem- en bosbeheer, alsook onderzoek en toegang tot innovatie. Een van de belangrijkste activiteiten binnen de landbouw is het programma PAIOSA, uitgevoerd door Enabel, het Belgische technische ontwikkelingsagentschap. Enabel werkt al sinds 2014 aan dit programma, met als doel de waarde van de landbouw- en veeteeltproductie te verhogen en te verbeteren, om de economische groei te ondersteunen en bij te dragen aan een beter leven voor ongeveer 450.000 directe en indirecte begunstigden, waarvan 31% vrouwen. Het herstel van tientallen kilometers wegen, de ontwikkeling van duizenden hectaren in de Imbo- en Mosovalleien, de aanzienlijke stijging van de rijstproductie en het inkomen van ongeveer 35.000 producenten, de oprichting van opslagfaciliteiten voor gewassen en de groei van de omzet van de coöperaties die door dit project worden gesteund, zijn slechts enkele van de indrukwekkende resultaten die door Enabel via PAIOSA zijn bereikt. België biedt ook financiële ondersteuning aan verschillende Belgische NGO’s die onvermoeibaar werken om de productiecapaciteit binnen de landbouw te verhogen, de integratie van de landbouw en de veeteelt te versterken, het gebruik van agro-ecologische technieken aan te moedigen en de veerkrachtigheid van kwetsbare huishoudens en de werking van de coöperatieven te verbeteren.

Gezondheidszorg

Bedrag: Meer dan 28.000.000 voor de periode 2017 – 2021

De gezondheidszorg blijft een essentiële sector voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De steun is gebaseerd op de prioriteiten van het land door capaciteitsopbouw van de sector en de kwaliteit van de zorg. Drie steunmaatregelen worden uitgevoerd door Enabel en zijn gericht op de digitalisatie van het informatiesysteem van de zorg, de bouw en de renovatie van de zorginfrastructuur en de levering van medisch materiaal en de ontwikkeling van districtchirurgie. Andere programma’s worden uitgevoerd door Belgische NGO’s. Hun activiteiten zijn gedecentraliseerd en beantwoorden aan de specifieke noden van de Burundese bevolking en van de meest kwetsbaren onder hen. Deze steun omvat de bestrijding van tuberculose en lepra, de verhoogde toegang tot fysiotherapie, eerste hulp, geestelijke gezondheidszorg en ziekenfondsverzekering.

Dankzij de steun van België werden al 14 centra en diensten van revalidatie gecreëerd binnen de ziekenhuizen van Burundi. Via deze centra en diensten hadden ongeveer 10.000 personen toegang tot kinesitherapie in 2020. Bovendien werden in 5 jaar tijd 36.222 van de 35.080 verwachte tuberculosepatiënten gedetecteerd en behandeld, van wie er 33.324 werden genezen. Voor lepra werden in 5 jaar 1.139 patiënten gedetecteerd.

Onderwijs, onderzoek en innovatie

Bedrag: Meer dan 19.000.000 EUR voor de periode 2017 – 2021

Het onderwijs is één van de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en dit vertaalt zich in de financiering van meerdere ontwikkelingsprogramma’s. Een eerste aspect van deze steun wordt uitgevoerd door Enabel op basis van twee programma’s. Het eerste beoogt jongeren meer beroepsvooruitzichten te geven in banen van het type “arbeider, ambachtsman en dienstverlener” door extra steun te bieden aan beroeps- en technische opleidingen. Het tweede programma heeft tot doel de sector “post-basisonderwijs” te ondersteunen door capaciteitsopbouw van de betrokkenen. België biedt ook institutionele steun aan partneruniversiteiten. Instellingen voor hoger onderwijs worden ondersteund in hun rol als “drijfkracht van verandering” dankzij de versterking van hun drievoudige missie van onderwijs, onderzoek en bijdrage aan de samenleving.

De laatste jaren hebben, dankzij de steun van België, bijna 9.500 jongeren een vak geleerd en konden bovendien meer dan 4.500 jongeren een werkstage doen en werden bijna 25.000 leraren voor het 2e, 3e en 4e jaar van het middelbaar onderwijs opgeleid.

Vrouwen, jongeren en maatschappelijke middenveld

Bedrag: Meer dan 12.000.000 voor de periode 2017-2021

België financiert een heleboel ontwikkelingsprogramma’s met als doel vrouwenrechten te bevorderen en jongeren over het hele land te ondersteunen. Via deze programma’s worden duurzame, geschoolde en participatieve gemeenschapsstructuren opgezet. Ze dragen onder andere bij tot de bescherming en de verbetering van de levenskwaliteit van de meest kwetsbare kinderen door de eerbiediging en de toepassing van hun rechten te verzekeren, maar ook tot de ondersteuning en de bevordering van de verwezenlijking van rechten en het voorkomen en het vreedzaam oplossen van conflicten, ten behoeve van kwetsbare bevolkingsgroepen in het algemeen. Bovendien dragen deze programma’s bij tot de bestrijding van huishoudelijk geweld tegen vrouwen en tot de vermindering van ongelijkheden bij erfenissen, maar ook tot de emancipatie van vrouwen door hun sociaaleconomische positie te versterken.

Dankzij de steun van België hebben meer dan 20.000 kinderen die gevaar liepen, via de Comités voor kinderbescherming passende preventieve steun of bescherming gekregen, hebben meer dan 35.000 weeskinderen en andere kwetsbare kinderen de nodige basiszorg, zoals schoolmateriaal en gezondheidszorg, ontvangen van leden van de gemeenschap die zich hebben verenigd in solidariteitsgroepen voor sparen en lenen. Bovendien werden 130.000 mensen bewust gemaakt van hun rechten, gaande van het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen tot het voorkomen en oplossen van landconflicten.

Overige

Over de jaren heen heeft België Burundi bijgestaan ten aanzien van de humanitaire uitdagingen waar het land mee geconfronteerd wordt. Zo bedroeg, bij wijze van voorbeeld, de humanitaire financiering in 2020 5.000.000 EUR. België heeft bovendien programma’s ondersteund die gericht waren op jobcreatie, het recht op werk, sociale bescherming en sociale dialoog of de versterking van de veerkrachtigheid van de Burundese bevolking en een verbeterde toegang tot water, dit alles voor meer dan 10.000.000 EUR voor de periode 2017 – 2021.